Italian Trulli

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทยางโอตานิ (OTANI TIRE Group’s)

กลุ่มบริษัทยางโอตานิ (OTANI TIRE Group’s) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ยางโอตานิ จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 55
หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0735529000511, บริษัท พาราไทร์ 1975 จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 55/4
หมู่ 7 ตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0735546001031, บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่
ตําบลบางแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0735550001555 และ บริษัท อินเตอร์ไทร์เทคอาร์แอนด์ดี จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 3 ตําบลบางแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0735558002861

(“บริษัทฯ”, “เรา”, “ทางเรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ มีการกํากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ “ท่าน” จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ) (“พระราชบัญญัติ”) โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย“) แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการที่ท่านสามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลดังกล่าว และอธิบายแนวทางปฏิบัติของเราที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รวบรวมได้จากท่านซึ่งเชื่อมโยงหรือหรืออ้างถึงนโยบายฉบับนี้ (โดยรวมเรียกว่า “บริการ“)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ระบุถึงตัวตนของท่านโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ผู้ใช้บริการ) ในฐานะที่เป็นบุคคล ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่าเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลอื่น เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน การระบุหมายเลขเฉพาะประจําอุปกรณ์ เช่น IMEI หรือที่อยู่ MAC หรือที่อยู่ IP เป็นต้น การตีความดังกล่าวต้องสอดคล้องกับความหมายที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ) (“พระราชบัญญัติ”)

2. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเพราะเหตุใด

ก) ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่ทางเรา

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการของท่าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านจะต้องได้รับการถามเพื่อขอความยินยอมอย่างชัดเจน ในการรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออย่างน้อย จะต้องได้รับแจ้งว่าการจัดการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ หรืออธิบายไว้เมื่อเราขอความยินยอมจากท่าน เราไม่รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ หรือมากกว่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยเฉพาะในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการอื่นใด หากเรามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่เรารวบรวมไว้แต่เดิม เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และในกรณีที่การจัดการนั้นเป็นไปตามความยินยอมของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านอนุญาตเท่านั้น

ในกรณีที่เราปฏิบัติตามความยินยอมของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะมีข้อจํากัดในการยกเลิกความยินยอมตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ท่าน การยกเลิกความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการดําเนินการตามความยินยอมที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกดังกล่าว

แบบฟอร์มลงทะเบียนแต่ละแบบจะระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม – วัตถุประสงค์ที่ต่างกันอาจทําให้ต้องมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน ตัวอย่างเช่น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น คํานําหน้า วันเกิด เพศ สถานการณ์สมรส การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางาน (อาทิ อาชีพ ตําแหน่งงาน หน่วยงานที่ท่านทํางานให้) ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารที่หน่วยงานรัฐออกให้ (อาทิ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลใบขับขี่) ข้อมูลที่ใช้ในการตั้งโปรไฟล์ของคุณ (อาทิ ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน) ลายเซ็น รูปภาพ ลายนิ้วมือ และข้อมูลอัตลักษณ์อื่นๆ ประวัติส่วนบุคคล โดยสังเขปหรือประวัติย่อ เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมลล์ แอคเคาท์โซเชียลมีเดีย ที่อยู่ ที่พักอาศัย ที่อยู่สถานที่ทํางาน ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่ง ข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน บันทึกเทป CCTV ในสถานที่ของเรา หรือข้อมูลอื่นที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น
 • ข้อมูลการชําระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงิน และวันหมดอายุ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เวชระเบียน อาการแพ้ สภาพร่างกายและสุขภาพ เป็นต้น
 • ข้อมูลย้อนกลับ เช่น ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน การสํารวจ เป็นต้น
 • ข้อมูลบันทึกและข้อมูลของอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกเทป CCTV ในสถานที่ของเรา หรือข้อมูลอื่นที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น
 • ข้อมูลการให้บริการยาง เช่น ใบขับขี่ ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เป็นต้น
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เป็นต้น
 • ข้อมูลอัตลักษณ์ที่เรากําหนดให้ท่าน เป็นหมายเลขที่เรากําหนดขึ้นเองให้กับท่าน เช่น รหัสลูกค้า รหัสผู้จําหน่าย หมายเลขสัญญา เป็นต้น
 • อื่น ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่กําหนดหรือควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย

ข) ข้อมูลที่เราได้รับจากการที่ท่านใช้บริการของเรา

เราพยายามปรับปรุงประสบการณ์ของท่านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line@ เป็นต้น หรือเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านวิธีการอื่น ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการโต้ตอบระหว่างเราและการใช้บริการของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรารวบรวมอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

 • กิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม การท่องเว็บไซต์ของท่าน (หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม) ภาษาที่ใช้ รายการที่ถูกคลิกบนหน้าเว็บ เวลาที่ท่านใช้ไปกับหน้าเว็บ หรือช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line@ เป็นต้น
 • ข้อมูลของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ นี่คือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูล HTTP และสัญญาณโปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ สตริงของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล ประเภทของอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ และการระบุหมายเลขเฉพาะประจําอุปกรณ์ เช่น Apple IDFA หรือ รหัสโฆษณาใน Android)
 • คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านซึ่งโดยปกติแล้วจะเข้ารหัสไว้โดยการสุ่ม โดยเป็นตัวช่วยนําทางเบราว์เซอร์ของท่านผ่านเว็บไซต์ของเรา เว็บบีคอนเป็นภาพหรือวัตถุขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บหรืออีเมลล์และโดยปกติแล้วท่านจะมองไม่เห็นเว็บบีคอน แต่ทําให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านได้ดูหน้าเว็บหรือไม่ โดยทั่วไปเว็บบีคอนทําหน้าที่ร่วมกับคุกกี้และเราใช้ทั้งสองอย่างนี้ในลักษณะเดียวกัน กรุณาอ้างอิงถึงนโยบายคุกกี้ของเรา สําหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้และเว็บบีคอนที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการบริหารจัดการวัตถุประสงค์เฉพาะ หมวดหมู่ของข้อมูลที่คุกกี้และเว็บบีคอนช่วยในการจัดเก็บ และระยะเวลาในการใช้งานคุกกี้และเว็บบีคอน
 • กิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นในร้านตัวแทนจําหน่าย และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของท่านสําหรับการขอความช่วยเหลือจากเรา เราอาจรวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของท่านในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ รวมถึงชื่อของท่าน ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึง อีเมลล์และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์) ชื่อองค์กรของท่าน และข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ท่านสมัครใจเปิดเผยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของท่าน สินค้าที่ท่านซื้อ เหตุผลที่ท่านติดต่อเรา และคําแนะนําที่เรามอบให้แก่ท่าน
 • กิจกรรมของท่านเมื่อโต้ตอบกับเราด้วยวิธีการอื่น สิ่งนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและจัดการเมื่อท่านสูงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา หรือยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของเราด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

3. เราดําเนินการอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบ้าง

เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”) โดยขึ้นอยู่กับ การใช้บริการของท่าน

 • ลงทะเบียนให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการและให้บริการตามสัญญาแก่ท่าน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา
 • สื่อสารและตอบคําขอและข้อสงสัยของท่านที่ส่งมาให้ทางเรา
 • จัดหาความสามารถในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราและสําหรับการจัดการด้านเทคนิคและระบบการทํางาน
 • รับรองว่ามีการนําเสนอเนื้อหาของบริการให้แก่ท่านด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับท่านและอุปกรณ์ของท่าน
 • มีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจ และดําเนินการสั่งซื้อสินค้าและบริการของเรา
 • ดําเนินการและจัดการข้อร้องเรียนหรือคําขอ
 • วิจัยและวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า (เช่น การวิเคราะห์ตามเซ็นเซอร์ของข้อมูลยางและยานพาหนะ สอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หรือการขอให้ท่านทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม)
 • ช่วยเหลือเราในการประเมิน แก้ไขและปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา
 • จัดเก็บเอกสารภายใน
 • ทําการตลาดสินค้าและบริการของเรา หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ข้อมูลของเราแก่ท่าน (ดูหัวข้อ 6 การตลาดทางตรง)
 • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง และปรับความเหมาะสมในการใช้งาน ระบบการทํางาน และประสิทธิภาพของบริการเรา
 • จัดทําประวัติของลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด
 • จัดการความปลอดภัยของเว็บไซต์ เครือข่าย และระบบ
 • โต้ตอบกับท่านทางโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก
 • ด้วยการใช้คุกกี้ และเว็บบีคอนที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บบางหน้าของเรา เราและผู้ให้บริการเว็บไซต์ของเราจะดําเนินการรวบรวมสถิติรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้บริการโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายซ้ําที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกและเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้า และบริการที่ ท่านแสดงความสนใจ หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายซ้ํา กรุณาศึกษานโยบายคุกกี้ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายซ้ํา
 • จัดการประกวด การแข่งขันและ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 • การรับสมัครงาน (หากท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่เรา)
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับบริการของเรา
 • รักษามาตรฐานความปลอดภัยของเราเมื่อท่านเข้าสู่สถานที่ของเราและเพื่อการรักษาความปลอดภัยอื่นใดที่เรามีอยู่ และ
 • แบ่งปันข่อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายในกลุ่มบริษัทยางโอตานิและให้แก่องค์กรอื่น ๆ ตามขอบเขตที่จําเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • เราจะไม่ดําเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือมิเช่นนั้นเราต้องแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเราต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะไม่เก็บรักษาข้อมูลไว้นานเกินกว่าที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเป็นระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

ซึ่งหมายความว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • จนกว่าท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะปฏิเสธการดําเนินการดังกล่าว และจะต้องมีการสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเลือกปฏิเสธในแต่ละครั้ง ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราซึ่งเป็นกรณีที่มีการปฏิเสธด้วยเหตุอันควร (เช่น กิจกรรมการตลาดทางตรงถ้ามี)
 • จนกว่าจะสิ้นสุดผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเรา ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อรักษาผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราในกรณีที่ไม่มีการปฏิเสธด้วยเหตุอันควร เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อป้องกันการทุจริต
 • ตราบใดที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ตราบใดที่บริการและ/ หรือการดําเนินการที่ท่านร้องขอเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือท่านยกเลิกบริการ/ การดําเนินการ ในกรณีที่เราจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เรามอบให้แก่ท่าน และไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ และ
 • จนกว่าจะมีการยกเลิกความยินยอมสําหรับการดําเนินการดังกล่าว ในกรณีที่เราปฏิบัติตามความยินยอมของท่านเท่านั้น เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และไม่มีผลประโยชน์ทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ (และจะต้องมีการเลือกที่จะยกเลิกความยินยอมในการสื่อสารแต่ละครั้ง)

โดยทั่วไป เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่านในกรณีที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม เราอาจจําเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่าเดิมอันเนื่องมาจากข้อกําหนดตามกฎหมาย

4. การเก็บรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมจากท่านจะถูกจัดเก็บภายในโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยภายใต้ การบริหารจัดการของเรา พร้อมด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือจากซัพพลายเออร์ภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 (เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลใดบ้าง) ของนโยบายฉบับนี้

เราให้ความสําคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจัง เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น จึงมีการดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติจริง ขั้นตอนการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการจัดการดูแลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เรารวบรวมได้นั้นถูกทําลาย โดยมิได้เจตนาหรือผิดกฎหมาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือจัดการ นโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเรานั้น มีความสอดคล้องอย่างมากกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและมีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ โดยปรับปรุงตามความจําเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเรา การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและข้อกําหนดตามกฎหมาย เฉพาะบุคลากร ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือของเราที่มีความรู้ที่จําเป็นด้านธุรกิจ หรือที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้ เรายังเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย

 • ใช้การเข้ารหัสตามความเหมาะสม
 • ใช้การคุมครองด้วยรหัสผ่าน
 • ร้องขอการรับประกันตามสัญญาและ/หรือวิธีการอื่นใดในการรับรองการปกป้องจากบุคคลภายนอก
 • จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการความรู้ที่จําเป็น (เช่น เฉพาะพนักงานที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว) และ
 • ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อรับรองว่าพนักงานและผู้ร่วมงานของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้นั้น จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกําหนดในการคุ้มครองข้อมูล และจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแถลงการณ์นี้และภาระหน้าที่ของเราตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้เท่านั้น

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎหมายการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมด

5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลใดบ้าง

บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัทยางโอตานิ หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ ซึ่งทํางานร่วมกับบริษัทฯ ในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจําเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคําสั่งศาลหรือตามคําสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเรา หรือหากมีความจําเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือหากท่านมอบความยินยอมโดยชัดแจ้งสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีทีต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6. การตลาดทางตรง

ในขณะที่ใช้บริการของเรา ท่านอาจได้รับการสอบถามเพื่อให้ระบุว่าท่านต้องการรับข้อมูลทางการตลาดทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมลล์และ/หรือไปรษณีย์หรือไม่ หากท่านดําเนินการเช่นนั้น แสดงว่าท่านตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อเสนอพิเศษ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่าน

ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับการตลาดทางตรงโดยใช้ตัวเลือกการยกเลิกที่ปรากฏอยู่ในการส่งจดหมายการตลาดทางตรงทุกครั้ง ติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หรือปรับแก้ข้อมูลบัญชีของท่านถ้ามีเมื่อใดก็ได้

7. สิทธิของผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ตามที่กําหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ดังนี้

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูล

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯได้

7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมายกําหนด

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสําหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกําหนด

7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทําลายหรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกําหนด

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกําหนด

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนี้ตามความเหมาะสม ในบางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

7.9 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคําร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ได้รับคําร้องขอดังกล่าวแล้ว
จะดําเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดําเนินการตามคําร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกําหนด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีข้อจํากัดโดยเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้ ไม่สามารถได้รับบริการจากบริษัทฯได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถทํางานร่วมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใด ๆ ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องการ

8. การใช้คุกกี้

ในกรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึก การตั้งค่าความชอบของผู้เยี่ยมชมเพื่อทําให้สามารถ ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ คุกกี้ยังทําให้เราสามารถที่จะให้เนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง และปรับปรุงการให้บริการของเรา คุกกี้ยังใช้ในการพิจารณาว่า มีการเชื่อมต่อระหว่างเรากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ในอดีตหรือไม่เฉพาะคุกกี้ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร่ของท่านเท่านั้นที่จะได้รับการตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกจัดเก็บไว้ในคุกกี้หากท่านให้ความยินยอม

9. ลิงค์

ในบางครั้ง บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บไซต์ ซึ่งเราไม่ได้ควบคุมการเชื่อมโยงดังกล่าว แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าลิงค์บนเว็บไซต์นั้น เชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ที่ใช้มาตรฐานความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับร่วมกันกับเราโดยเฉพาะ แต่เราไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองหรือการเก็บรักษาความลับของ ข้อมูลใดๆ ที่ท่านอาจจัดส่งในเว็บไซต์อื่นดังกล่าว ก่อนที่จะจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนําให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและแถลงการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของเว็บไซต์นั้น

10. ผู้เยาว์

ผู้เยาว์ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปีเป็นครั้งคราว ในกรณีที่เราดําเนินการดังกล่าว เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่บังคับใช้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากท่านมีอายุต่ํากว่า 10 ปี ท่านต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก่อนใช้บริการของเรา บุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 10 ปี ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคล แก่เราหากมิได้ รับความยินยอมและการควบคุมดูแลจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ หากไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว เราจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลดังกล่าวหรือจัดการหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก หากเรารับทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ํากว่าเกณฑ์โดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลดังกล่าวทันที

11. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

เราจะไม่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในประเภทพิเศษ (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”) ยกเว้นในกรณีที่เราสามารถดําเนินการดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติกําเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกัน

12. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายแห่งประเทศไทยกําหนด (รวมถึงแต่ไม่จํากัด เพียงพ.ร.บ. ฯ) เราอาจทําลายแฟ้มข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือโดยที่ไม่ต้องรับผิดใด ๆ

หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ มีประโยชน์เฉพาะในช่วงเวลาระยะสั้นเท่านั้น (เช่น สําหรับเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างหรือกิจกรรมทางการตลาดหรือเกี่ยวข้องกับการรับสมัครงานหรือวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น) เราอาจลบข้อมูลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น

หากท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลด้านการตลาดจากทางเรา เราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเอาไว้ในรายการห้ามส่งอย่างไม่มีกําหนด เพื่อที่เราจะได้ไม่ส่งข้อมูลด้านการตลาดเพิ่มเติมให้แก่ท่านในอนาคต

13. การติดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
เพื่อตรวจสอบการดําเนินการของ บริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กําหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โปรดส่งคําร้องขอของท่านไปที่ช่องทางการติดต่อผ่านทาง www.otanitire.com หรือ ติดต่อเราโดยตรงที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) บริษัท ยางโอตานิ จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37
ตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

14. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและดําเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเรา นอกจากนี้ เราอาจดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อกําหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข เราจะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.otanitire.com

นอกจากนี้ เราจะเก็บรักษาเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ของนโยบายฉบับนี้ไว้ เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้

Italian Trulli