ตัวแทนจำหน่ายยางโอตานิ TBR ภาคเหนือ

ชื่อร้านที่อยู่จังหวัดโทรศัพท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ศรีสุนทรเลขที่ 58 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่เชียงใหม่087-7889217
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งสหยางยนต์เลขที่ 191/3 ม.10 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150เชียงใหม่053-842488
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายเหนือการยางช้างเผือกเลขที่ 199 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000เชียงใหม่089-4343439
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ยางยนต์เชียงรายเลขที่ 134/1-7 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000เชียงราย081-6035136
บริษัท ซีเค ยางยนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 294/1 ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000แพร่081-5302680
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาเทรดดิ้ง กรุ๊ปเลขที่ 1/1 ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาก 52000ลำปาง094-8247951
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสายเหนือหล่อยางเลขที่ 108 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000ลำพูน053-525111