นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

กลุ่มบริษัทยางโอตานิ (OTANI TIRE Group’s)

         กลุ่มบริษัทยางโอตานิ (OTANI TIRE Group’s) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ยางโอตานิ จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0735529000511, บริษัท พาราไทร์ 1975 จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 55/4 หมู่ 7 ตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0735546001031, บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่ ตําบลบางแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0735550001555 และ บริษัท อินเตอร์ไทร์เทคอาร์แอนด์ดี จํากัด สํานักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 3 ตําบลบางแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0735558002861

         (“บริษัทฯ”, “เรา”, “ทางเรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ มีการกํากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ “ท่าน” จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ) (“พระราชบัญญัติ”) โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

         นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย“) แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการที่ท่านสามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลดังกล่าว และอธิบายแนวทางปฏิบัติของเราที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รวบรวมได้จากท่านซึ่งเชื่อมโยงหรือหรืออ้างถึงนโยบายฉบับนี้ (โดยรวมเรียกว่า “บริการ“)